Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami wchodzi w skład Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
– organizowanie czytelnictwa na terenie Gminy,
– stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelnictwa wśród dzieci od lat najmłodszych,
– obsługa czytelników, a w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
– przekazywanie wiedzy w zakresie przeszłości, kultury i obyczajów polskich młodym generacjom, przyczyniając się do zachowania ciągłości i kontynuowania tego, co w tradycji najwartościowsze.