Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.kultura.tomice.pl

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.tomice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Kręcioch, adres poczty elektronicznej sport@tomice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 873 17 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
ul. Dworska 9
34-100 Tomice
– Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie jest przystosowany do osób mających problemy w poruszaniu się. Do wejścia budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

– na parkingu Ośrodka Kultury Gminy Tomice, a zarazem szkoły podstawowej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

– brak toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

– do budynku OKGT, Biblioteki Publicznej w Tomicach i jej filii można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem – instrukcja dla pracowników OKGT

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Ośrodek Kultury Gminy Tomice zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną. Pracownik pomaga wejść/wjechać do budynku przez drzwi prowadzące bezpośrednio na salę widowiskową w OKGT, gdzie petent zostaje obsłużony w interesującym go temacie, związanym z pracą Ośrodka Kultury Gminy Tomice czy też wypożyczeniem książek z biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Tomicach i jej filie w Witanowicach i Woźnikach prowadzą usługę – Książka na telefon to propozycja dla czytelników, którzy nie mogą odwiedzać naszych bibliotek stacjonarnie (dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych). Jedyne co trzeba zrobić, to zadzwonić do biblioteki i wybrać książki, a pracownicy zajmą się ich dostarczeniem w wybranym dniu pod podany adres.

Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Tomicach zamieszkujący Tomice oraz Radoczę jak również mieszkańcy Witanowic będą otrzymywać książki w piątki. Filia Biblioteczna w Woźnikach dostarczy je w czwartki.