Konkurs plastyczny “Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”, którego organizatorem jest Urząd Gminy Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Konkurs został zorganizowany z okazji dnia czystego powietrza, który obchodzony jest 14 listopada.

Regulamin Konkursu Plastycznego “Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa.
II. Tytuł konkursu
„Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”
III. Cele konkursu
1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza.
2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze.
3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.
4. Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów oraz mieszkańców Gminy Tomice dotyczącej przyczyn powstawania zjawiska smogu, sposobów ograniczania niskiej emisji, przeciwdziałania spalaniu śmieci, prawidłowej segregacji odpadów.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
IV. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Tomice.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) Klasy I-III,
b) Klasy IV-VI
c) Klasy VII-VIII
3. Uczniowie wykonują pracę plastyczną zgodną z celami konkursu. Przez pracę plastyczną rozumie się wykonanie plakatu dowolną techniką.
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana.
Metryczka konkursowa powinna zawierać:
– Tytuł pracy oraz kategorię wiekową (1 (I-III), 2(IV-VI), 3 (VII-VIII)
– Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa
– Nazwę szkoły
5. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów uczestnika konkursu. Brak zgody będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu.
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorom prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy, oraz dostarczonych zdjęć.
V. Kryteria stosowane podczas oceniania prac:
1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu.
2. Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy).
3. Czytelność przekazu, z którego będzie wynikało, że praca została wykonana na potrzeby konkursu.
4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
VI. Forma prac konkursowych:
1. Praca powinna być wykonana w formie plakatu.
2. Technika dowolna, np. farby, kredki, tusz, wyklejanie, i inne techniki malarskie i rysunkowe.
3. Dopuszczalny format prac – A3
VII. Terminy
Termin ogłoszenia konkursu w szkołach: 15 października 2019 r.
Prace należy składać w terminie do 12 listopada 2019 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.
VIII. Nagrody
1. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze prace w każdej grupie wiekowej, które zostaną nagrodzone.
2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3. Upominki w konkursie współfinansowane zostaną w ramach projektu LIFE
pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Z pośród wszystkich prac zostaną wybrane najlepsze plakaty, które zawisną na tablicach ogłoszeń w 6 sołectwach oraz w szkołach na terenie Gminy Tomice.
2. Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice: http://www.tomice.pl/ oraz Ośrodka Kultury Gminy Tomice: https://kultura.tomice.pl/
3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
4. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
5. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
6. O terminach i wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród zostaną powiadomione placówki. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
Wszelkich informacji nt. konkursu, udziela Urszula Cimoch – ekodoradca Gminy Tomice, tel. 33 823 35 98 wew. 15 , e-mail: eko-doradca@tomice.pl, w godzinach pracy Urzędu.
KONKURS ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY Z OKAZJI DNIA CZYSTEGO POWIETRZA , KTÓRY OBCHODZONY JEST 14 LISTOPADA.

oświadczenie

Related Images: