O Nas

Ośrodek Kultury Gminy Tomice początkowo działający pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury swoje działanie rozpoczął w roku 1974. jego siedzibą przez pierwszych 10 lat był Dom Strażaka w Witanowicach. Dopiero w roku 1984 Ośrodek przeniesiono do miejscowości Tomice, gdzie działa po dzień dzisiejszy pod nazwą Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa.

Działalność Ośrodka już od początków jego istnienia była bardzo wszechstronna. Tomicki GOK stawiał na ścisłą współpracę ze szkołami, organizacjami społecznym. Preferował otwarcie się na różne inicjatywy oraz wyjście ze swoimi działaniami na zewnątrz, dla pozyskania partnerów do realizacji często śmiałych przedsięwzięć. Ośrodek Kultury czynnie realizuje swoje cele prowadząc działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Siedzibą Ośrodka są Tomice, natomiast działalność kulturalna jest realizowana nie tylko w Tomicach ale również w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład Gminy Tomice, a są to: Radocza, Woźniki, Zygodowice, Witanowice oraz Lgota.

Zadania realizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice

  • organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych
  • organizacja konkursów, wystaw, spotkań i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego środowiska,
  • organizacja wycieczek
  • inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców gminy Tomice,
  • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych
  • promocja Gminy Tomice
Skip to content