Regulaminy

Zawartość:

 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach (OKGT) jest:
 • zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
 • dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć i wycieczek w Ośrodku Kultury Gminy Tomice,
 • wypełnienie karty uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach – „Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice
  Wincentego Bałysa w Tomicach”
 • w przypadku zajęć i wycieczek płatnych uiszczenie opłaty za zajęcia regulowanej cennikiem na dany rok.
 1. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć i wycieczek następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację, a także w przypadku gdy nie dokona stosownych opłat za zajęcia
  i wycieczki
 2. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
  1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
  2. Opłaty gotówką można dokonywać w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w godzinach jego pracy lub przelewem na konto Beskidzki Bank Spółdzielczy 89 8111 1019 2002 2002 0927 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć/nazwa wycieczki oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
  3. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć, lub na liście uczestników warsztatów.
  4. W Ośrodku Kultury Gminy Tomice mogą być również prowadzone zajęcia, które realizowane są przez firmy zewnętrzne, a OKGT jest ich współorganizatorem bądź wynajmującym salę. W takiej sytuacji Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i ich nie pobiera. Kwotę za zajęcia ustala, a także pobiera firma prowadząca dane zajęcia.
 • KWESTIE ORGANIZACYJNE
  1. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
  2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/ opiekunów uczestników zajęć.
  4. W przypadku odwołania zajęć lub przeniesienia ich na inny termin OKGT poinformuje o tym Uczestników poprzez jeden z kanałów informacyjnych:
 • mailem na podany przy zapisach adres;
 • sms-em na podany przy zapisach nr telefonu;
 • wiadomość na profilu FB OKGT;
 • anons na stronie https://kultura.tomice.pl/
 1. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. W przypadku dzieci do 7 roku życia rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
  2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosowania się do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
  3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
  4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OKGT.
  5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
  6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
  7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
  8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub pracownika OKGT.
  9. W okresie pandemii obowiązują wszystkie zapisy zawarte w „REGULAMINIE OKRESLAJĄCYM PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OŚRODKU KULTURY GMINY TOMICE IM. WINCENTEGO BAŁYSA W TOMICACH  NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA SARS.CoV2”
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Uczestnictwo w w/w zajęciach, warsztatach, wycieczkach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Złożenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją zajęć.
  2. Klauzula informacyjna:
 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:
 • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice (dalej OKGT), adres e-mail: kultura@tomice.pl, tel. 33 873 17 49.
 • Podane dane osobowe, w tym wizerunek przetwarzane będą w następujących celach:
  • uczestnictwa w zajęciach, wycieczkach   organizowanych przez OKGT
  • w celu informowania o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez OKGT promocji OKGT
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w OKGT możliwy jest pod adresem email: gmina@tomice.pl
 • Podane dane osobowe, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby)
  • 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na OKGT)
  • 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez OKGT zadania realizowanego w interesie publicznym)
  • 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadniony interes)
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną OKGT, pocztę elektroniczną, stronę internetową oraz pracownicy OKGT.
 • W przypadku udziału w organizowanej wycieczce Państwa dane zostaną przekazane do ubezpieczyciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu zebrania):
  • wizerunek – przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody
  • dane podane w formularzu zapisu – przez okres 1 roku.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do OKGT z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail OKGT, listownie na adres OKGT lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.
 • W przypadku gdy wystąpi prawdopodobieństwo, że przetwarzanie powyższych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia zapisów oraz organizacji zajęć przez OKGT. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
 • Nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.

 


 

Regulamin wynajmu sali w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Wynajmujący – Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa, zwany OKGT.
Zamawiający – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.
Wynajem – szkolenie, spotkanie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Zamawiającego.
1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
2. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście wypełniając zamieszczony na stronie OKGT druk zamówienia na wynajem sali.
3. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w OKGT jest równoznaczna z zawarciem umowy na wykonanie usługi określonej w zamówieniu o wartości zgodnej  z cennikiem wynajmu sali, bądź zgodnie z indywidualnie wynegocjowaną ceną pomiędzy Wynajmującym a Zamawiającym.
4. Ustaloną kwotę za wynajem należy wpłacić na konto OKGT, gotówką lub kartą płatniczą w dniu wynajmu przed wejściem na salę na podstawie wystawionej faktury/paragonu.
5. Zamawiający otrzymuje dostęp do sali na 15 minut przed rozpoczęciem Wynajmu.
6. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu będzie naliczona opłata jak za pełną nową godzinę wynajmu.
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
8. Maksymalna liczba uczestników na sali to 100 osób. W przypadku nałożonych procedur związanych z pandemią koronawirusa covid-19 w Polsce liczba miejsc zostanie zmniejszona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za nieprzestrzeganie limitów odpowiada Zamawiający.
10. W wynajmowanej Sali jak również na terenie całego obiektu Ośrodka Kultury Gminy Tomice obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
12. Zamawiający opuszczając salę po zakończeniu Wynajmu zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem wyznaczonemu pracownikowi OKGT.
13. Zamawiający wspólnie z pracownikiem OKGT zobowiązani są sprawdzić stan sali.
14. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.
15. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za BHP oraz PPOŻ wynajmowanych pomieszczeń.
16. Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie wynajmuje sali na pokazy związane ze sprzedażą bezpośrednią oraz na spotkania związane z działalnością polityczną.

Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający, osoba prowadząca Wynajem oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
1. Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku, w tym e-papierosów
2. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,
3. Pozostawienia sali po wynajmie w takim stanie, w jakim została przekazana.

 

 

Skip to content