Statut Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

UCHWAŁA NR XXIII/195/2013

RADY GMINY TOMICE  z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się:
1) § 2 uchwały Nr 118/17/III/2000 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/98 Rady Gminy Tomice z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury GminyTomice,
2) uchwałę Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Tomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice,
3) uchwałę Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013 r.

Statut Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury”, jest samorządową instytucją kultury.

2. Ośrodek Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
4) niniejszego statutu,
5) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.

§ 2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Tomice, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną – jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego dla Gminy Tomice.

§ 4. 1. Pełna nazwa instytucji kultury brzmi: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach.
2. Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej „OKGT Tomice”.
3. Ośrodek Kultury posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa załącznik do niniejszego statutu.
4. Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Tomicach przy ulicy Dworskiej 9.
5. W ramach Ośrodka Kultury działa Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach.
6. Ośrodek Kultury może organizować na terenie gminy filie, świetlice i ogniska artystyczne.
7. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Tomice.
8. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Ośrodek Kultury może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 5. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Tomice.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Tomicach sprawuje:
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
2) Wadowicka Biblioteka Publiczna w Wadowicach.

II. Cele i przedmiot działania

§ 6. 1. Podstawowymi celami Ośrodka Kultury są:
1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców,
2) upowszechnianie wiedzy, nauki, kultury i sztuki oraz czytelnictwa,
3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.
2. Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka Kultury należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, w tym czytelniczych,
2) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Tomice i regionu,
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i czytelnictwem,
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
7) animacja i edukacja kulturalna, w tym czytelnicza i wychowanie przez sztukę,
8) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
10) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie,
11) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej,
12) zapobieganie ujemnym zjawiskom społecznym oraz patologii poprzez zaproponowanie alternatywnych form aktywności,
13) zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie turystyki i rekreacji,
14) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,
15) prowadzenie działań związanych z promocją gminy – popularyzacja walorów turystycznych regionu,
16) organizowanie i współorganizowanie wystaw, plenerów, imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym i promocyjnym.

§ 7. Zadania pozostające w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa Ośrodka Kultury realizowane są poprzez:
1) organizację imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i promocyjnych,
2) organizację spotkań, festiwali, warsztatów, lekcji bibliotecznych, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
3) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno –bibliograficznej,
5) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych komputerowych baz danych,
6) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego,
7) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzinnego rękodzieła, sztuki i folkloru,
8) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej,
9) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
10) prowadzenie nauki tańca, języków obcych, gry na instrumentach muzycznych, plastyki i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,
11) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego do powszechnego korzystania, w tym zapewnienie dostępu do Internetu,
12) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców,
13) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wycieczki i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
Id: F3F011A8-C9B5-4811-BDC0-F4331E49488D. Podpisany Strona 2
14) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury i oświaty,
15) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnychi regionalnych,
16) współpracę z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny,
17) prowadzenie działalności promocyjnej.

§ 8. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
2) prowadzenie usług kserograficznych,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i artystycznych, wycieczek, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi,
5) pobieranie opłat za:
a) wynajmowanie pomieszczeń,
b) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenie międzybiblioteczne,
c) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
d) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
e) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
f) wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
3. Działalność gospodarcza Ośrodka Kultury nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 9. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

§ 10. 1. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tomice.
2. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Ośrodka Kultury kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

§ 11. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej,
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka Kultury,
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań.

§ 12. 1. Dyrektor zatrudnia pracowników Ośrodka Kultury oraz ustala szczegółowy zakres czynności  pracowników i tryb załatwiania powierzonych spraw.
2. Dyrektor określa głównemu księgowemu Ośrodka Kultury zakres upoważnień i odpowiedzialności wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury rozstrzygając sprawy pracownicze kieruje się przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 13. Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, zaopiniowany przez Wójta Gminy Tomice działającego w imieniu Organizatora.

IV. Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 123 z późn. zm.).
2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.

§ 16. Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest:
1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku,
2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4) ze środków z prowadzonej działalności,
5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prywatnych,
6) z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

§ 17. Księgi rachunkowe Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 18. 1. Roczna sprawozdawczość finansowa obejmuje:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacje dodatkową.
2. W informacji dodatkowej uwzględnia się dane o źródłach należności i zobowiązań.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządzane jest za okresy półroczne.
4. Roczną sprawozdawczość finansową zatwierdza Organizator.

§ 19. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy Ośrodka Kultury zatrudniony przez dyrektora.
2. Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.

V. Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Statut Ośrodkowi Kultury nadaje Rada Gminy Tomice.
2. Zmiany w statucie Ośrodka Kultury są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 21. 1. Likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Tomice.
2. Uchwała Rady Gminy Tomice ustala tryb zakończenia działalności Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

Skip to content