Polsko-słowacki Turniej Wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena

 

 

Tytuł projektu: Polsko-słowaki Turniej Wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena

Beneficjent mikroprojektu / Správca mikroprojektu:
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach,
ul. Dworska 9, 34-100 Tomice
PL tel.: +48 33 873 17 49, +48 531 900 292
e-mail: kultura@tomice.pl    www.kultura.tomice.pl

Partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu:
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Tel.: +421 43 5310 100
e-mail: msu@trstena.sk   web: www.trstena.sk

Opis projektu:

Zadania realizowane w ramach mikroprojektu:

  1. ORGANIZACJA POLSKO – SŁOWACKIEGO TURNIEJU WSI GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA

– organizacja turnieju wsi wraz z dodatkowymi atrakcjami, z których część promuje dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe m.in.: konkurencje nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, warsztaty pszczelarskie, garncarskie, wikliniarskie, plastyczne;
– wydanie malowanki promującej dziedzictwo przyrodnicze, a także kulturowe.

  1. ORGANIZACJA KONKURSU PLASTYCZNEGO “DZIEDZICTWO NATURY, KULTURY I TRADYCJI GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA”

 – organizacja konkursu plastycznego,
– organizacja wystawy pokonkursowej.

 Grupy docelowe:

Mikroprojekt jest dedykowany mieszkańcom w każdym wieku z obszaru wnioskodawcy – gminy Tomice  i miasta Trstena, a także pośrednio turystom je odwiedzającym.

Cele mikroprojektu:
– wzmocnienie oferty spędzania wolnego czasu oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
– promocja lokalnego dziedzictwa – swojego jak i partnera słowackiego
 – promocja  partnerskich gmin wśród społeczności lokalnej, a także turystów odwiedzających te tereny
– wydanie materiałów promocyjnych i organizacja wydarzeń z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, wzmacniających ofertę spędzania wolnego czasu; wzbogacenie oferty obszaru pogranicza.

Oczekiwane produkty i rezultaty:
– zwiększenie liczby wydarzeń i materiałów promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszarów partnerów; wzmocnienie ofert spędzania wolnego czasu
– rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i wzmocnienie więzi partnerów- promocja gmin partnerskich

Okres realizacji: marzec – czerwiec 2022
Wartość projektu: 16 570,56 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 85 % (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Stowarzyszenie “Region Beskidy”
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: INT/EB/BES/1/IX/A/0277
Data złożenia wniosku: 026.10.2021 r.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 14 913,49 euro
Numer umowy: 111/BES/PL-SK
Data zawarcia umowy: 17.01.2022 r.