Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 2/4/2019
Data złożenia wniosku: 01.02.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 152 827,50 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 84 989,00 zł
Numer umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19
Data zawarcia umowy: 29.05.2019 r.

Opis projektu:
Operacja zakładała budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostęnianego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Tomice przy ul. Dworskiej 9 na działce nr 278/6 w postaci siłowni zewnętrznej o powierzchni 80 m2 oraz modernizacji istniejącego boiska sportowego na teren o charakterze rekrecyjnym.

W ramach realizacji operacji zamontowano 3 podwójne urządzenia. Siłownia jest wyposażona w elementy o funkcji: “podciąganie”, “drabinka”, “wyciaskanie siedząc”, “prasa nożna”, “twister”, “wahadło”.
Poszczególne urządzenia rozmieszczone zostały w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy nimi. Przy siłowni została dodatkowo zamonotwana tabliczka informacyjna pokazująca możliwości i informująca o sposobie wykorzystania danego urządzenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.
Ponadto w ramach operacji została wymieniona nawierzchnia na nieużtkowanym obiekcie rekreacyjnym, który zyskał nową, warstwową nawierzchnię.

Operacja zrealizowła cele i wskaźniki LSR Dolina Karpia. Poprzez realizację operacji został osiągnięty wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych objętych wsparciem w ramach LSR – 500 osób, gdyż powstała infrastruktura jest ogólnodostępna dla mieszkańców gminy Tomice oraz obszaru LGD, a także służy turystom odwiedzającym obszar LGD. Realizacja operacji przyczyniła się również do osiągnięcia wskaźnika produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 obiekt, gdyż w ramach operacji powstał ogólnodostępny plac rekreacyjny.

Skip to content