Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena

Tytuł projektu:
Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena

Beneficjent mikroprojektu / Správca mikroprojektu:
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach,
ul. Dworska 9, 34-100 Tomice
PL tel.: +48 33 873 17 49, +48 531 900 292
e-mail: kultura@tomice.pl www.kultura.tomice.pl

Partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu:
Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Tel.: +421 43 5310 100
e-mail: msu@trstena.sk web: www.trstena.sk

Opis projektu:

Zadania realizowane w ramach mikroprojektu:

 1. Wydanie materiałów promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice i Miasta Trstena
  • wydanie albumu fotograficznego promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice oraz jej partnera. W wydawnictwie znajdą się fotografie tego co najcenniejsze i najwartościowsze u obu partnerów – dziedzictwo przyrody (m.in. obszar NATURA 2000 w gminie Tomice) oraz dziedzictwo kultury (m.in. zabytkowe kapliczki, kościoły)
  • druk pocztówek promujących miejscowości z gminy Tomice i miasta partnerskiego
  • aktywizacja i zainteresowanie najmłodszych poprzez wydanie karty memory, prezentujących ptaki tomickich stawów i dziedzictwo kulturowe gm. Tomice oraz puzzli z przyrodniczą fotografią
 2. Zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej z wernisażem i konkursu plastycznego dla lokalnej społeczności

Grupy docelowe:
Mikroprojekt jest dedykowany mieszkańcom w każdym wieku z obszaru wniskodawcy – gminy Tomice i miasta Trstena, a także turystom je odwiedzającym.

Cele mikroprojektu:

 • wzmocnienie oferty spędzania wolnego czasu oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
 • promocja lokalnego dziedzictwa – swojego jak i partnera słowackiego
 • promocja partnerskich gmin wśród społeczności lokalnej, a także turystów odwiedzających te tereny
 • wydanie materiałów promocyjnych i organizacja wydarzeń z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, wzmacniająca ofertę spędzania wolnego czasu; wzbogacenie oferty obszaru pogranicza.

Oczekiwane produkty i rezultaty:

 • zwiększenie liczby wydarzeń i materiałów promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszarów partnerów; wzmocnienie ofert spędzania wolnego czasu
 • rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i wzmocnienie więzi partnerów
 • promocja gmin partnerskich

Okres realizacji: styczeń – październik 2021
Wartość projektu: 22 157,22 euro
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 85 % (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Instytucja wdrażająca: Stowarzyszenie “Region Beskidy”
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: INT/EB/BES/1/VI/A/0228
Data złożenia wniosku: 05.08.2020 r.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18 833,63 euro
Numer umowy: 66/BES/PL-SK
Data zawarcia umowy: 21.01.2021 r.

Skip to content