Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/12/2019
Data złożenia wniosku: 19.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 37.662,60 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 32.012,00 zł
Numer umowy: 00052-6523.2-SW0610001/20
Data zawarcia umowy: 01.06.2020 r.
Opis projektu: Celem operacji jest promocja obszaru Doliny Karpia, w tym gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację letniego kina plenerowego. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Realizacja zaplanowanej operacji wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania czasu wolnego na terenie Doliny Karpia. Będzie także dobrą promocją dziedzictwa rybołówstwa, gdyż podczas planowanych 12 spotkań letniego kina plenerowego będą wyświetlane m.in. filmy promujące Dolinę Karpia. Dzięki realizacji operacji poprawi się aktywność społeczna oraz jakość życia na obszarach wiejskich. Projekt to łącznie 12 spotkań filmowych. 6 zostanie zorganizowanych w roku 2020, a 6 w roku 2021. Na każdym ze spotkań zostanie wyświetlony jeden z kilku filmów promujących Dolinę Karpia, które są dostępne do ogólnego użytku. Dodatkowo po filmie o Dolinie Karpia, uczestnicy letniego kina obejrzą jeden z wybranych filmów, który jest dość znany w społeczeństwie i dzięki temu przyciągnie większą ilość osób korzystających z zaproponowanego kina. Organizowane przedsięwzięcia będą miały charakter otwarty i udział w nich będzie bezpłatny. Spotkania kierowane do mieszkańców Doliny Karpia jak również ościennych miejscowości (przynajmniej 2 gmin z terenu Doliny Karpia). Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. Dzięki realizacji operacji zostaną osiągnięte: 1. wskaźnik rezultatu: ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR (700 osób) 2. wskaźnik produktu wydarzenie wykorzystujące rybackie dziedzictwo kulturowe, które otrzymało wsparcie w ramach LSR. (12 wydarzeń). Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty cel ogólny 2: Wzmocnienie potencjału dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego. Generowanie działań pozwali na zagospodarowanie wolnego czasu osobom zróżnicowanym wiekowo w tym grupom defaworyzowanym. Cel szczegółowy 2.1.: poprawa aktywności społecznej mieszkańców. Realizacja celu szczegółowego spowoduje osiągnięcie wskaźnika rezultatu: około 700 osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR. Jak również przedsięwzięcie 2.1.3. jakim jest integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego. Realizowana operacja jest całkowicie bezpłatna, a Wnioskodawca nie będzie czerpał z niej dochodów. We wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją operacji znajdą się wymagane logotypy zgodne z obowiązującą księgą wizualizacji.

Skip to content