Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice

„Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice”

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Nr wniosku: 3/5/2022

Data złożenia wniosku: 01.12.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 95 025,53 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 80 770,00 zł

Numer umowy: 00090-6523.2-SW0610007/22/23

Data zawarcia umowy: 21.02.2023 r.

Opis projektu: Operacja dotyczy modernizacji budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice zlokalizowanego pod adresem ul. Dworska 9, 34-100 Tomice na działce nr 278/6 właścicielem nieruchomości jest Gmina Tomice, a nieruchomość jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach. Wnioskodawca dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, jak również zgodą zarządcy na realizację przedmiotowej operacji.Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach rybackich promującej dziedzictwo kulturowe rybołówstwa oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez modernizację budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.Dzięki realizacji operacji poprawi się jakość życia na obszarach wiejskich, a także aktywność społeczna.
W ramach operacji zostaną zakupione następujące rzeczy:

  1. Nagłośnienie na salę widowiskową, którego posiadanie pozwoli na realizację wielu wydarzeń artystycznych w tym promujących dziedzictwo kulturowe obszaru Doliny Karpia.
  2. Krzesła bankietowo-konferencyjne (100 sztuk), dzięki którym w organizowanych wydarzeniach będzie mogło uczestniczyć więcej osób niż do tej pory.
  3. Namioty ekspresowe (wymiar 3×6 m), które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez plenerowych. Dzięki nim zwiększy się komfort uczestnictwa w wydarzeniach, zwłaszcza przy deszczowej pogodzie.
  4. Zestawy biesiadne (stół + 2 ławki – 10 kompletów), posiadanie tego typu wyposażenia pozwoli na zapewnienie miejsc siedzących na imprezach plenerowych.
  5. Aparat fotograficzny, da możliwość dokumentacji organizowanych imprez, a co za tym idzie ich promocji.
  6. Szafy, pozwolą na przechowywanie wielu materiałów wykorzystywanych na organizowanych warsztatach, zajęciach w ośrodku kultury dla społeczności lokalnej.
  7. Remont sceny (cyklinowanie i malowanie)

Skip to content