Rodzinne pikniki rybne – czyli organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Nr wniosku: 1/5/2020

Data złożenia wniosku: 22.06.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 30.180,00 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25.000,00 zł

Numer umowy: 00069-6523.2-SW0610024/21

Data zawarcia umowy: 01.03.2021 r.

Opis projektu: Realizacja zaplanowanej operacji wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania czasu wolnego na terenie Doliny Karpia. Będzie także dobrą promocją dziedzictwa rybołówstwa, gdyż podczas planowanych 6 pikników będą prowadzone animacje związane z rybami, spektakle o tematyce rybnej jak również kulinarne degustacje rybne. Dzięki realizacji operacji poprawi się aktywność społeczna oraz jakość życia na obszarach wiejskich. Projekt pod nazwą „Rodzinne pikniki rybne – czyli organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia” to łącznie 6 wydarzeń (pikników). 3 zostaną zorganizowanych w roku 2021, a 3 w roku 2022. Na każdym pikniku będą prowadzone animacje, rodzinne turnieje, mini spektakle oraz wspólne biesiadowanie przy dobrej muzyce w wykonaniu animatorów. Nie zabraknie także zabawy na zamku dmuchanym oraz degustacji ryb. To wszystko opatrzone będzie znakiem rozpoznawczym jakim dla Doliny Karpia jest „ryba”. Organizowane pikniki będą miały charakter otwarty i udział w nich będzie bezpłatny. Spotkania kierowane do mieszkańców Doliny Karpia jak również ościennych miejscowości (przynajmniej 2 gmin z terenu Doliny Karpia). Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. Dzięki realizacji operacji zostaną osiągnięte: 1. wskaźnik rezultatu: ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR (600 osób) 2. wskaźnik produktu wydarzenie wykorzystujące rybackie dziedzictwo kulturowe, które otrzymało wsparcie w ramach LSR. (6 wydarzeń). Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty cel ogólny 2: Wzmocnienie potencjału dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego. Generowanie działań pozwali na zagospodarowanie wolnego czasu osobom zróżnicowanym wiekowo w tym grupom defaworyzowanym. Cel szczegółowy 2.1.: poprawa aktywności społecznej mieszkańców. Realizacja celu szczegółowego spowoduje osiągnięcie wskaźnika rezultatu: około 600 osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR. Jak również przedsięwzięcie 2.1.3. jakim jest integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego. Realizowana operacja jest całkowicie bezpłatna, a Wnioskodawca nie będzie czerpał z niej dochodów. We wszystkich materiałach promocyjnych związanych z realizacją operacji znajdą się wymagane logotypy zgodne z obowiązującą księgą wizualizacji. Rodzinne Pikniki Rybne mają na celu integrację mieszkańców Doliny Karpia jak również turystów odwiedzających opisywany teren. Na uczestników spotkań czeka moc atrakcji i wspaniałej zabawy z animatorami. Wszystko to w celu promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.

Skip to content