Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 5/2/2018
Data złożenia wniosku: 28.02.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 39.246,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 32.177,00 zł
Numer umowy: 00030-6523.2-SW0610018/18
Data zawarcia umowy: 29.11.2018 r.
Opis projektu:
Celem operacji jest promocja obszaru Doliny Karpia, w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Realizacja zaplanowanej operacji wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania czasu wolnego na terenie Doliny Karpia. Będzie także dobrą promocją dziedzictwa rybołówstwa. Dzięki jej realizacji poprawi się aktywność społeczna oraz jakość życia na obszarach wiejskich. Przy wykorzystaniu rybackiego dziedzictwa kulturowego i akwakultury uczestnicy planowanych imprez będą się mogli zintegrować. Projekt pod nazwą „Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia” to łącznie dwie imprezy plenerowe, warsztaty kulinarne oraz spektakl teatralny. Organizowane przedsięwzięcia będą miały charakter otwarty i udział w nich będzie bezpłatny. Podczas poszczególnych wydarzeń ważną rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. Dzięki realizacji operacji zostaną osiągnięte: 1. wskaźnik rezultatu: ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR (1 170 osób) 2. wskaźnik produktu wskaźnika wydarzenie wykorzystujące rybackie dziedzictwo kulturowe, które otrzymało wsparcie w ramach LSR. (1 wydarzenie). Dzięki realizacji

Skip to content