Regulamin uczestnictwa w zajęciach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE IM. WINCENTEGO BAŁYSA W TOMICACH

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach jest:
  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
  2. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna                            u prowadzącego zajęcia lub koordynatora na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  3. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Ośrodka Kultury do 10 dnia danego miesiąca.
 3. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację w części II formularza zgłoszeniowego lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
 2. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Ośrodek Kultury wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
 3. Opłaty wnoszone są do 10 dnia danego miesiąca.
 4. Opłat można dokonywać w Ośrodku Kultury Gminy Tomice od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto w BBS o/Tomice numer: 89 8111 1019 2002 2002 0927 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
 5. Miesięczna opłata za zajęcia ustalana zostaje z góry na dany miesiąc na podstawie planowanej ilości i częstotliwości zajęć. Absencja uczestnika zajęć ma wpływ na wysokość opłat za korzystanie z zajęć.
 6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych w OKGT itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora lub Głównego Księgowego OKGT.
 7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących    zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor OKGT bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 9. Instruktorzy OKGT nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział        w zajęciach, warsztatach.
 10. W OKGT prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie podnajmu sali w OKGT w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji OKGT nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora OKGT miejscu i w ustalonych godzinach.
 2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 2. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustala Dyrektor OKGT. Zmniejszenie się liczby uczestników o ponad 50% w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
 1. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia
 3. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
 4. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Ośrodek Kultury nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
 6. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 7. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek OKGT.
 8. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 9. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 10. OKGT nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 12. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OKGT.
 13. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika OKGT.
 14. Zabrania się przebywania na terenie OKGT osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 15. Na terenie OKGT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 16. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor OKGT.
 1. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z OKGT
 2. Podmioty współpracujące z Ośrodkiem Kultury t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły regionalne itp.), działające na terenie Gminy Tomice korzystają z obiektu OKGT po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.
 3. Podmioty współpracujące mogą podpisać z Ośrodkiem Kultury umowy o współpracy.
 4. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.
 5. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. UCZESTNICY MAŁOLETNI
  1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
  2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
  3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
  4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
  5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane                              z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
  6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać dowód wpłaty instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa      w zajęciach.
  7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością OKGT. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
 3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury poza budynkiem:
 4. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park… ),    wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,
 5. zajęcia wyjazdowe ,występy , koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka Kultury.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pobrania:
regulamin uczestnictwa w zajęciach