RODO FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM FANPAGE OŚRODKA KULTURY GMINY TOMICE W SERWISIE FACEBOOK

Ośrodek Kultury Gminy Tomice (dalej OKGT), prowadząc swój profil za pomocą serwisu Facebook jest jego administratorem.

W rozumieniu RODO administratorem Waszych danych osobowych jest OKGT oraz Facebook
(więcej informacji pod linkiem https://kultura.tomice.pl/rodo-facebook/  )

W związku z tym informujemy, iż odwiedzenie profilu OKGT jest równoznaczne z przetwarzaniem przez OKGT Twoich danych osobowych jako osoby odwiedzającej – zarówno danych zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na Twoich urządzeniach, jak również danych osobowych, które są widoczne dla OKGT np. w związku z polubieniem przez Ciebie postu lub rozpoczęciem obserwowania strony.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Gminny Ośrodek Kultury w Tomicach jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 • Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach (dalej OKGT),
  Dworska 9, kod pocztowy 34-100 Tomice, adres e-mail: kultura@tomice.pl,
  tel. 33 823 48 09.
 • Właściciel serwisu społecznościowego Facebook
 1. W jaki sposób możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez OKGT?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • przesyłając e-mail na adres iod.gmina@tomice.pl
 • listownie na adres OKGT.
 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Odwiedzając fanpage OKGT, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage użytkownik podaje w przetwarzanie swoje dane dobrowolnie i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, gdzie naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są:
 • prowadzenie fanpage OKGT na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/OsrodekKulturyGminyTomice/
 • informowania za pomocą fanpage o wydarzeniach organizowanych przez OKGT, w tym organizowanych za pomocą fanpage
 • promowania organizowanych przez OKGT wydarzeń
 • budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z OKGT w tym osób, które komunikują się za pomocą narzędzi dostępnych przez serwis Facebook (posty, wiadomości, chat)
 • stosowanie plików coockies jak i obserwowanie czy też komentowanie postów na profilu
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
 • cele analityczne w zakresie badania popularności fanpage OKGT, w tym aktywności użytkowników
 1. Jakie dane przetwarzamy?

OKGT, w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook przetwarzamy następujące dane:

 • Dane użytkownika (np. imię i nazwisko lub nick osoby), który polubił fanpage OKGT lub który tylko uczestniczy w komunikacji za pomocą wiadomości, chat lub postów pod publikowanymi wydarzeniami
 • Dane opublikowane na profilu użytkownika, który w związku z aktywnością na fanpage OKGT automatycznie udostępnia te dane
 • Anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających fanpage OKGT dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage
 1. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych są:

 1. Podmiotom z którymi OKGT zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie realizowanych usług, np. obsługa informatyczna, zewnętrzna obsługa fanpage
 2. Organy publiczne takie jak policja, prokuratura, sąd w sytuacji ochrony i obrony przed roszczeniami
 3. Właściciel portalu Facebook na zasadach kreślonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich
  OKGT w ramach prowadzenia fanpage nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowi międzynarodowy przepływ danych w ramach serwisu Facebook na co OKGT nie ma wpływu. Opis sposobu wymiany danych realizowany przez Facebook znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy w sekcji „W jaki sposób obsługujemy i przesyłamy dane w ramach naszych globalnych usług?”
 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  OKGT przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania:
 6. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
 7. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu OKGT będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania interesu OKGT, np. dane dotyczące ochrony lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 8. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 9. Jakie masz prawa w związku z tym, że OKGT przetwarza Twoje dane osobowe?
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OKGT, każdej osobie przysługują następujące prawa:
 10. prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 11. prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
 12. prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 13. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 14. prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO
 15. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać  zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 1. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do OKGT z odpowiednim wnioskiem.
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail OKGT, listownie na adres OKGT lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

OKGT zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na OKGT nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający OKGT z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

 1. Ograniczenie realizacji Twoich praw

OKGT nie może i nie ma możliwości realizacji praw użytkowników w ramach międzynarodowego serwisu Facebook, takich jak

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii (np. profilu użytkownika Facebook)
 • prawo do sprostowania danych zawartych w profilu użytkownika
 • prawo do usunięcia profilu użytkownika z serwisu Facebook
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w serwisie Facebook poza stroną fanpage OKGT
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w serwisie Facebook
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli chcesz realizować swoje prawa wynikające z RODO w stosunku do swojego profilu utworzonego w serwisie Facebook to musisz postępować zgodnie z zasadami opisanymi przez Facebook, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Odwiedzając fanage OKGT, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage podajesz nam swoje dane dobrowolnie i wynika to
z funkcjonalności serwisu Facebook (automatycznie uzyskujemy dostęp do twojego profilu i danych jakie w nim zamieściłeś i zgodnie z ustawieniami widoczności danych jakie ustawiłeś w swoim profilu Facebook).

Jeśli odwiedzasz nasz fanpage, to pozostawiasz także swoje dane statystyczne zgodnie z opisem w pkt 4 i robisz to dobrowolnie.

 1. W jaki sposób OKGT przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez OKGT w ramach prowadzenia fanpage nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji czy profilowaniu.