Statut

UCHWAŁA NR XXIII/195/2013
RADY GMINY TOMICE
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się:
1) § 2 uchwały Nr 118/17/III/2000 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII/146/98 Rady Gminy Tomice z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury GminyTomice,
2) uchwałę Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Tomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice,
3) uchwałę Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Tomice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/2013
Rady Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013 r.
STATUT OŚRODKA KULTURY GMINY TOMICE IM. WINCENTEGO BAŁYSA W TOMICACH
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, zwany dalej „Ośrodkiem
Kultury”, jest samorządową instytucją kultury.
2. Ośrodek Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
4) niniejszego statutu,
5) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.
§ 2. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Tomice, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną – jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego dla Gminy Tomice.
§ 4. 1. Pełna nazwa instytucji kultury brzmi: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
w Tomicach.
2. Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej „OKGT Tomice”.
3. Ośrodek Kultury posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa załącznik do niniejszego statutu.
4. Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Tomicach przy ulicy Dworskiej 9.
5. W ramach Ośrodka Kultury działa Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami w Radoczy,
Witanowicach i Woźnikach.
6. Ośrodek Kultury może organizować na terenie gminy filie, świetlice i ogniska artystyczne.
7. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Tomice.
8. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Ośrodek Kultury może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
§ 5. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Tomice.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Tomicach sprawuje:
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
2) Wadowicka Biblioteka Publiczna w Wadowicach.
II. Cele i przedmiot działania
§ 6. 1. Podstawowymi celami Ośrodka Kultury są:
1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców,
2) upowszechnianie wiedzy, nauki, kultury i sztuki oraz czytelnictwa,
3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.
2. Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka Kultury należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, w tym czytelniczych,

2) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Tomice i regionu,
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, sztuką i czytelnictwem,
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
7) animacja i edukacja kulturalna, w tym czytelnicza i wychowanie przez sztukę,
8) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
10) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia
w grupie,
11) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej,
12) zapobieganie ujemnym zjawiskom społecznym oraz patologii poprzez zaproponowanie alternatywnych form aktywności,
13) zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie turystyki i rekreacji,
14) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,
15) prowadzenie działań związanych z promocją gminy – popularyzacja walorów turystycznych regionu,
16) organizowanie i współorganizowanie wystaw, plenerów, imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym i promocyjnym.
§ 7. Zadania pozostające w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa Ośrodka Kultury realizowane są poprzez:
1) organizację imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i promocyjnych,
2) organizację spotkań, festiwali, warsztatów, lekcji bibliotecznych, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
3) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno –bibliograficznej,
5) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych komputerowych baz danych,
6) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego,
7) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzinnego rękodzieła, sztuki i folkloru,
8) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej,
9) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
10) prowadzenie nauki tańca, języków obcych, gry na instrumentach muzycznych, plastyki i w miarę
zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,
11) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego do powszechnego korzystania, w tym zapewnienie dostępu do Internetu,
12) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców,
13) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku,
w tym wycieczki i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
Id: F3F011A8-C9B5-4811-BDC0-F4331E49488D. Podpisany Strona 2
14) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury i oświaty,
15) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej
wynikających z potrzeb środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych
i regionalnych,
16) współpracę z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, rekreacyjnej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny,
17) prowadzenie działalności promocyjnej.
§ 8. 1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której uzyskane przychody przeznaczone
są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
2) prowadzenie usług kserograficznych,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i artystycznych, wycieczek, koncertów,
przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi,
5) pobieranie opłat za:
a) wynajmowanie pomieszczeń,
b) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenie międzybiblioteczne,
c) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
d) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
e) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
f) wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
3. Działalność gospodarcza Ośrodka Kultury nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja
§ 9. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
§ 10. 1. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tomice.
2. W przypadku nieobecności dyrektora pracą Ośrodka Kultury kieruje wyznaczony przez dyrektora
pracownik.
§ 11. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej,
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka Kultury,
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań.
§ 12. 1. Dyrektor zatrudnia pracowników Ośrodka Kultury oraz ustala szczegółowy zakres czynności
pracowników i tryb załatwiania powierzonych spraw.
2. Dyrektor określa głównemu księgowemu Ośrodka Kultury zakres upoważnień i odpowiedzialności
wynikających z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury rozstrzygając sprawy pracownicze kieruje się przepisami w sprawach
z zakresu prawa pracy.
§ 13. Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, zaopiniowany przez Wójta Gminy Tomice działającego w imieniu Organizatora.

IV. Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 123 z późn. zm.).
2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.
§ 16. Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest:
1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku,
2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4) ze środków z prowadzonej działalności,
5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prywatnych,
6) z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.
§ 17. Księgi rachunkowe Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
§ 18. 1. Roczna sprawozdawczość finansowa obejmuje:
1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacje dodatkową.
2. W informacji dodatkowej uwzględnia się dane o źródłach należności i zobowiązań.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządzane jest za okresy półroczne.
4. Roczną sprawozdawczość finansową zatwierdza Organizator.
§ 19. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy Ośrodka Kultury zatrudniony przez dyrektora.
2. Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.
V. Postanowienia końcowe
§ 20. 1. Statut Ośrodkowi Kultury nadaje Rada Gminy Tomice.
2. Zmiany w statucie Ośrodka Kultury są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 21. 1. Likwidacja Ośrodka Kultury następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Tomice.
2. Uchwała Rady Gminy Tomice ustala tryb zakończenia działalności Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

Załącznik do Statutu Ośrodka Kultury
Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

Related Images: