Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tomice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Kultury w Tomicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.tomice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2024-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki DOC nie są dostępne cyfrowo w całości, zawierają zeskanowane teksty lub informacje słowną w postaci graficznej. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • niektóre artykuły nie mają odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących,
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej kultura.tomice.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do menu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Homel, dyrektorokgt@tomice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 873 17 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Tomice niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy Tomice odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Tomice

Budynek Ośrodka Kultury Gminy Tomice znajduje się pod adresem ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.

Posiada dwa wejścia. Za drzwiami głównego, do którego prowadzą schody, znajduje się korytarz. Po jego lewej stronie jest przejście do biura dyrektora, naprzeciw do biura instruktorów. Wejście boczne (bez schodów) kieruje bezpośrednio do sali widowiskowej.

W budynku nie ma windy, jak również traktu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanej do ich potrzeb ubikacji.

Przed budynkiem, na parkingu OKGT, znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wszystkie czynności urzędowe mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego.

Biblioteka

Budynek Biblioteki Publicznej znajduje się pod adresem ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.

Posiada jedno wejście prowadzące bezpośrednio do biblioteki.

W budynku nie ma windy, jak również traktu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanej do ich potrzeb ubikacji.

Przed budynkiem, na parkingu, znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wszystkie czynności urzędowe mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Nie dysponujemy aplikacją mobilną.

Skip to content