XXVI RAJD LOTNIKÓW „HELL’S ANGEL”

pomnikPolskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze ODDZIAŁ „ZIEMIA WADOWICKA” oraz OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE organizują XXVI RAJD LOTNIKÓW „HELL’S ANGEL”, który odbędzie się w dniu 16.09.2016 (piątek) w Zygodowicach.

Rajd odbywa się w 72 rocznicę bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca „Hell’s Angel”

13 września 1944 roku grupa bombowa 485-460-464 z 15 Armii Powietrznej USA wystartowała wczesnym rankiem, by po kilku godzinach lotu zbombardować zakłady przemysłowe m.in. w Trzebini i Oświęcimiu. 831 eskadra wystartowała z Venosy na południu Włoch. Do rejonu bombardowania dotarło 96 maszyn. Jednym z samolotów był Liberalor B-24, Nr 4251139, nazwany przez lotników „Hell’s Angel”. Oprócz zwykłej obsady na ten lot dołączono pilota fotografa i operatora radaru. Samolotem dowodził kpt. Wiliam Lawrence.

W południe, w drodze powrotnej po wykonaniu zdania, „Hell’s Angel” z załogą nr 64 został trafiony przez obronę niemiecką. Była to piąta godzina lotu. Z szybko opadającej maszyny na spadochronach zdążyło wyskoczyć przez luk bombowy 5 lotników. Nad Zygodowicami maszyna eksplodowała. Zginął kapitan i pięciu członków załogi, którzy nie zdążyli opuścić samolotu. Tragiczny lot był 50 bojowym lotem kpt. Lawranca. Po jego wykonaniu kapitan i kilku członków załogi miało wrócić do ojczyzny.

Pięciu lotników, którzy wyskoczyli na spadochronach zostało pojmanych przez Niemców i odesłanych do obozu jenieckiego. W 1945 roku powrócili do swojej ojczyzny. Ciała poległych sześciu lotników zostały pochowane w lesie w Zygodowicach a w 1947 roku ekshumowane i przewiezione na amerykański cmentarz wojskowy w Belgii i do USA.

Na polu chwały zginęli Obywatele Stanów Zjednoczonych:

William C.Lawrance, Matthew W.Hall, Everett L.Mac Donald, William T.Eggers, Lewis L.Kaplan, Arthur E.Nitsche.

Cześć ich pamięci.

REGULAMIN RAJDU

I. Organizatorzy. Kierownicto Rajdu

Komandor                                                           Dyonizy Szczygielski

Kierownictwo mety                                              Józef Matyjasik

Sekretariat i obsługa mety                                 Tadeusz Płonka,

Obsługa przewodnicka                                       Józef Hyrkiel

Kierownik trasy rowerowej                                  Eugeniusz Kapała

II. Cel i miejsce rajdu

XXVI Rajd Lotników „Hell’s Angel” ma na celu uczczenie 72 rocznicy bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell’s Angel – Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski.

Celem Rajdu jest również ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

Rajd odbędzie się na terenie Gminy Tomice z zakończeniem przy obelisku ku czci poległych lotników w Zygodowicach.

Rozpoczęcie Rajdu o godz. 8:00  i 9:00 w miejscu startu tras rajdowych.

Rozpoczęcie uroczystości przy obelisku ku czci poległych lotników od godz. 12:00.

III. Trasy rajdu i imprezy towarzyszące.

Trasa piesza:

 1. Wadowice Wenecja – Zygodowice. Długość trasy około 14 km – start o godz. 8:00.

Trasa rowerowa:

 1. Wadowice (przy ul.Sienkiewicza naprzeciw parkingu autobusów) – Podstawie – Witanowice – Woźniki – Kaniów – Zygodowice. Długość trasy około 15 km – start o godz. 9:00.

Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką na w/w trasach.

Dopuszcza się do udziału w rajdzie drużyny na trasach dowolnych, pieszych i rowerowych, bez obsługi przewodnickiej lub z obsługą (po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem rajdu).

IV. Uczestnicy. Zgłoszenia.

 1. W Rajdzie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK, Organizacje Społeczne i Młodzieżowe, Zakłady Pracy, Szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy.
 2. Udział w Rajdzie należy zgłosić w dowolnej formie na adres:

Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”, ul.Wojtyłów 4, 34-100 Wadowicach (dyżury w środy i piątki w godz. 17:00 – 18:30)  lub drogą elektroniczną na adres: pttk.wadowice@gmail.com nie później niż w dniu 14 września 2016 r, do godz.16:00.

 1. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej: organizację (instytucję) zgłaszającą, imię i nazwisko kierownika (opiekuna) drużyny, łączną ilość członków drużyny, numer wybranej trasy rajdu
 2. Wpisowe na Rajd wynosi 10 zł. Dzieci z Domów Dziecka oraz opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z opłat.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki tel. kontaktowy z Komandorem Rajdu to: 602 115 895

Wpłaty wpisowego należy dokonać bezpośrednio w Oddziale PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach lub na konto nr 78 2030 0045 1110 0000 0275 1270 w BGŻ S.A..

Wpłaty wpisowego na mecie Rajdu przyjmowane będą tylko w przypadku uzgodnienia z kierownictwem Rajdu.

V. Świadczenia organizatorów

Organizatorzy zapewniają:

Pamiątkową plakietkę, puchary i dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych, obsługę przewodnicką, ciepły posiłek na mecie Rajdu, punkty do Odznaki Turystyki Pieszej i Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

Przejazd autokarowy po zakończeniu imprezy do Tomic i Wadowic.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Rajd i jego imprezy towarzyszące odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt o ile uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem.
 3. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ochrony przyrody, zabytków, przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania Rajdu.
 4. Zasada nie spożywania napojów alkoholowych obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Z turystyczny pozdrowieniem

Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddziału „Ziemia Wadowicka”

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice

Tekst we wstępnie do regulaminu opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Prywatnym Muzeum Polsko-Amerykańskim  Pana Zygmunta Krausa (przy ul.Konstytucji 3 Maja 23 w Wadowicach), pomysłodawcy i organizatora pierwszych zlotów i rajdów „Hell’s Angel”.

 Zapraszamy do odwiedzania stron:

http://www.tomice.pl

http://www.wadowice.pttk.pl

Related Images: