Zaproszenie do składania ofert

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie „Remont pokrycia dachowego budynku OKGT w Tomicach”.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie

przedmiar

formularz oferty

DACH GOK TOMICE rzut

Tomice, dnia 24.08.2018r.

                                                                                       ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

Znak sprawy: OKGT-401/5/2018

            W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie „Remont pokrycia dachowego budynku OKGT w Tomicach”.

 

– Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz części elewacji. W zakresie zadania należy wykonać następujące prace:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– elementy odwodnienia dachu – pas nadrynnowy, rynny i rury spustowe,
– remont kominów, docieplenie ściany,
 – pokrycie dachu papa modyfikowana gr. 5,2mm (należy zastosować papę , która zachowuje elastyczność do -20st.C),
– docieplenie ścian ponad poziomem terenu przy wejściu do GOK,
– remont daszków.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 – Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 30 listopada 2018r.

– Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

– Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, osobiście, kurierem, przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach ul. Dworska 9, 34-100 Tomice w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto i brutto oferty.

– Kontakt z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Mateusz Pytel tel. 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: dotacje.gmina@tomice.pl

  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
  3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

– Informacje dodatkowe:

  1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu min. 36-miesięcznej gwarancji.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w okresieobejmowania gwarancji.
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

                                                                                                                  Dyrektor OKGT

                                                                                                                     Maria Paśnik

Załączniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Przedmiar robót.

Related Images: